Présentation et description d'une lame

 

1 _ O Mono Uchi

 

2 _ Nagasa

 

3_ Nagako

 

4 _ Sori

 

1_ Kissaki

2_ Boshi

3_ Koshinogi

4_ Yokote

5_ Mitsu Gashira

6_Yakiba

7_Ha

8_Hamon

9_ Shinogi

1_ Mune

2_ Shinogi Ji

3_ Mune Maki

4_ Ha Maki

5_ Mekugi Ana

6_Yasurime

7_Mei

8_Nagako Jiri